Certyfikaty, audyty energetyczne i badania termowizyjne: budynków mieszkalnych, lokali w budynkach mieszkalnych, budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej. Charakterystyki energetyczne projektowanych budynków. Bielsko-Biała * Żywiec * Czechowice-Dziedzice * Cieszyn * Pszczyna .


Sporządzamy certyfikaty zgodne z Rozp. M. I. „w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego…” Dz. U. nr. 201/2008 poz. 1240 dla wszystkich, którzy tego potrzebują zgodnie z wymaganiami prawnymi wynikającymi głównie z zapisów Prawa Budowlanego, które mówi:

         3.  Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

           7.  Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:
    1)    podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
    2)    używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
    3)    przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
    4)    niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
    5)    przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
    6)    mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
    7)    wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


Dla obiektów, które są wymienione w punkcie 7 zamiast certyfikatu, czy projektowanej charakterystyki Inspektorat Nadzoru Budowlanego może od Państwa żądać oświadczenia podpisanego przez Waszego kierownika budowy. Wzór przykładowego oświadczenia znajdą Państwo poniżej:

Oświadczenie.doc

Natomiast wzór przykładowego certyfikatu przedstawiamy ponizej